Znakovi obaveštenja

 

Znakovi obaveštenja pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja prolaze i udaljenosti od tih mesta. Takođe, daju informacije o prestanku važenja znakova izričitih naredbi kao i druga korisna obaveštenja.

Ovi znakovi imaju oblik kvadrata, pravougaonika ili kruga. Izutetak je strelasti putokaz.

Osnovna boja znakova obaveštenja je žuta sa simbolima i natpisima crne boje, plava ili zelena sa simbolima i natpisima bele boje odnosno bela sa simbolima i natpisima crne boje.

Osnova znakova turističke signalizacije za turistička odredišta od izuzetnog značaja je braon boje sa natpisima bele boje i simbolima crne boje na beloj osnovi. Za ostala turistička odredišta osnova znaka je bele boje, okvir i natpisi su crne boje, a simboli sa odgovarajućim pktogramima. Izutetno, na znakovima obaveštenja može biti upotrebljena crvena boja, ali ne može preovlađivati na znaku

Ipak, postoje i izuzeci od gore navedenih pravila.

Poštovani korisnici, na dnu ove strane imate sliku na kojoj se nalaze grupisani svi znaci obaveštenja.

Obaveštenja i preporuke o načinu vožnje na određenom delu puta


Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera

Obaveštava vozača da na uskom prolazu ima pravo prvenstva prolaza u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera.

Put sa jednosmernim saobraćajem

Obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu.

Put sa jednosmernim saobraćajem

Obaveštava učesnike u saobraćaju o jednosmernom putu.

Put sa prvenstvom prolaza

Označava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se kreću putevima koji se ukrštaju s tim putem odnosno delom puta.

Završetak puta sa prvenstvom prolaza

Označava mesto na kome se završava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza.

Brzina koja se preporučuje

Označava brzinu koja se preporučuje na određenom delu puta.

Slepi put

Ooznačava blizinu i položaj puta koji nema izlaz(slepi put). Položaj simbola u znaku mora da odgovara položaju slepog puta u odnosu na put na kome se postavlja taj znak.

Prepreka za usporavanje saobraćaja

Označava nailazak na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobraćaja.

Označeni pešački prelaz

Označava mesto na kome se nalazi obeleženi pešački prelaz.

Deca na putu

Označava mesto u čijoj se blizini nalazi škola i pešački prelaz koji deca često koriste.

Zona škole

Označava mesto od kojeg počinje zona škole.

Završetak zone škole

Označava mesto gde prestaje zona škole.

Pešačka zona

Označava početak zone namenjene isključivo za kretanje pešaka.

Kraj pešačke zone

Označava kraj pešačke zone.

Zona 30

Označava zonu u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h.

Kraj zone 30

Označava završetak zone u kojoj je brzina kretanja vozila ograničena do 30 km/h.

Zona usporenog saobraćaja

Označava mesto od kojeg počinje zona usporenog saobraćaja.

Kraj područja usporenog saobraćaja

Označava mesto gde se završava zona usporenog saobraćaja.

Smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno

Označava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledećoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.

Prestrojavanje vozila

Predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka.
Simboli na znaku treba da odgovaraju stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima.

Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika

Označava saobraćajnu traku koja je namenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika.
Uz ovaj saobraćajni znak može biti postavljena dopunska tabla na kojoj je ispisano vreme odnosno period u toku dana kada je saobraćajna traka namenjena isključivo za vozila javnog prevoza putnika.

Završetak saobraćajne trake za vozila javnog prevoza putnika

Označava mesto na kome se završava saobraćajna traka namenjena samo za kretanje vozila javnog prevoza putnika.

Saobraćajna traka za spora vozila

Označava početak saobraćajne trake kojom se moraju kretati vozila koja se kreću brzinom manjom od brzine označene na znaku.

Zavrsetak saobraćajne trake za spora vozila

Označava mesto na kome se završava traka kojom se moraju kretati vozila koja se kreću brzinom manjom od brzine označene na znaku.

Način korišćenja saobraćajne trake

Označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

Tabla za usmeravanje – krivina ulevo

Označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu ulevo.

Tabla za usmeravanje – krivina udesno

Označava mesto gde se nailazi na oštru krivinu udesno.

Tabla za usmeravanje – duga krivina ulevo

Označava mesto gde se nailazi na dugu i oštru krivinu ulevo.

Tabla za usmeravanje – duga krivina udesno

Označava mesto gde se nailazi na dugu i oštru krivinu udesno.

Naizmenično propuštanje vozila

Označava mesto gde se zbog završavanja saobraćajne trake, suženja kolovoza i smanjenja broja saobraćajnih traka, vozila naizmenično uključuju u jednu saobraćajnu traku.

Kontrola brzine kretanja

Označava početak deonice puta na kojoj se vrši kontrola brzine kretanja vozila.

Opasna deonica puta

Označava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu dužinu. Umesto prikazanog znaka „Opasnost na putu“ može se upisati neki drugi znak opasnosti koji bliže objašnjava prirodu opasnosti. Na znaku mogu biti ucrtana najviše dva znaka opasnosti, koji definišu prirodu opasnosti. Ovaj znak se uvek postavlja sa obe strane puta u smeru kretanja.

Prestanak zabrana i ograničenja – označavaju mesta na putu odakle prestaju da važe odgovarajuća ograničenja i zabrane, koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakovima Zabrane i Ograničenja, postavljenim na tom putu.


Prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila, osim motocikala bez prikolice

Označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala.

Prestanak zabrane preticanja za teretna vozila

Označava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t da pretiču druga motorna vozila, osim motocikala bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih četvorocikala.

Prestanak ograničenja brzine

Označava mesto odakle prestaje ograničenje brzine.

Prestanak zabrane davanja zvučnih znakova

Označava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvučnih znakova.

Prestanak svih zabrana

Označava mesto odakle prestaju sve predhodno uvedene zabrane.

Prestanak obaveza – označavaju mesta na putu odakle prestaju da važe odgovarajuće obaveze, koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakovima Obaveze.


Prestanak najmanje dozvoljene brzine

Označava mesto odakle prestaje obaveza kretanja najmanje propisanom brzinom.

Prestanak obaveze nošenja lanaca za sneg

Označava mesto odakle prestaje obaveza nošenja lanaca za sneg.

Završetak biciklističke staze

Označava mesto gde se završava biciklistička staza.

Završetak pešačke staze

Označava mesto gde se završava pešačka staza.

Završetak staze za jahače

Označava mesto gde se završava staza za jahače.

Završetak spojene biciklističke i pešačke staze

Označava mesto gde se završava kombinovana staza za pešake i bicikliste.

 

Znakovi obaveštenja za vođenje saobraćaja – obaveštavaju učesnike u saobraćaju o smerovima kretanja po saobraćajnim trakama do određenih mesta

Znakovima obaveštenja za vođenje saobraćaja učesnicima u saobraćaju daju se:

 • predhodna obaveštenja o smeru kretanja;
 • obaveštenja o prestrojavanju;
 • obaveštenja o skretanju, i
 • obaveštenja o potvrdi smera kretanja.

Broj i način obaveštenja koji se daju učesnicima u saobraćaju zavisi od kategorije puta.

Na znakovima za vođenje saobraćaja koriste se odredišta i značajne raskrsnice koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, kao i mesta iz susednih zemalja do kojih put vodi.

Boja osnove znakova za vođenje saobraćaja je:

 • zelene boje, za znakove na autoputu;
 • plave boje, za znakove na motoputu;
 • žute boje, za znakove na ostalim putevima, koji nisu autoput i motoput;
 • braon boje, za znakove sa odredištima turističkog karaktera, i
 • bele boje, za znakove čije je odredište određeni objekat.

Raskrsnica

Označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju.
Na znaku se mogu upisati brojevi puteva i brojevi međunarodnih puteva. Takođe, može biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazeće strelice.

Kružna raskrsnica

Označava međusobni položaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrštaju.
Na znaku se mogu upisati brojevi puteva i brojevi međunarodnih puteva. Takođe, može biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazeće strelice.

Prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta

Označava predhodno obaveštenje vozaču radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa više saobraćajnih traka. Simboli na znaku treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobraćajnih traka i načinu prestrojavanja na njima. Na znaku moraju biti ispisani nazivi odredišta.

Strelasti putokaz

Označava pravac puta do odredišta ili karakterističnog objekta. Na strelasti putokaz mogu da se ispišu dva naziva odredišta ako se ispisuju jednim pismom ili jezikom, odnosno samo jedan ako se ispisuju na dva jezika ili pisma. Na znak mogu da se ispišu broj puta i udaljenost do odredišta, odnosno objekta.

Putokazna tabla

Označava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku. Znak može da ima najviše tri polja za označavanje smerova kretanja. Na svakom polju mogu da se ispišu nazivi dva odredišta ako se ispisuju jednim jezikom i pismom. Ako se nazivi odredišta ispisuju na dva pisma ili jezika svako polje može da ima samo naziv jednog odredišta. Ovaj znak može da se postavi i iznad kolovoza, a tada se svako polje znaka postavlja kao poseban znak iznad saobraćajnih traka na koje se znak odnosi.

Potvrda pravca

Označava potvrdu pravca kretanja posle prolaska raskrsnice. Znak sadrži naziv mesta i udaljenost, izraženu u km, do mesta u koje vodi put na kome je znak postavljen. Na znaku može da bude ispisano najviše šest naziva odredišta, ukoliko se nazivi odredišta ispisuju jednim pismom ili na jednom jeziku, odnosno četiri naziva odredišta ako se ispisuju na dva pisma ili na dva jezika, kao i udaljenost u kilometrima do tih mesta.

Pretputokaz za izlaz

Na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

Putokaz za izlaz

Na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku. Postavlja se iznad kolovoza.

Putokaz za izlaz

Na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku. Postavlja se iznad kolovoza.

Putokaz za izlaz

Na autoputu i putu sa raskrsnicama u više nivoa označava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku. Postavlja se na bankini.

Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta

Obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta

Obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

Putokaz za prestrojavanje za kretanje do određenog mesta

Obaveštava vozače o korišćenju saobraćajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

Pretputokazna tabla za izlaz

Na autoputu i raskrsnicama u više nivoa označava položaj putnih pravaca do naseljenih mesta ispisanih na njemu.

Naziv petlje

Obaveštava vozača o nazivu petlje na koju nailazi. Ovaj znak se postavlja na ukrštanju autoputa sa drugim putem.

Naziv petlje

Obaveštava vozača o nazivu petlje na koju nailazi. Ovaj znak se postavlja na ukrštanju dva autoputa.

 

Označavanje puteva


Autoput

Označava mesto odakle počinje autoput.

Završetak autoputa

Označava mesto na kome se završava autoput.

Tabla za označavanje izlaza

Označava mesto izlaska sa autoputa.

Motoput

Označava mesto odakle počinje motoput.

Završetak motoputa

Označava mesto na kome se završava motoput.

Broj puta

Označava broj puta.

Kilometraža puta

Označava kilometražu puta.

Broj puta, broj deonice puta i kilometraža

Označava broj puta, broj deonice puta i kilometražu puta.

Broj međunarodnog puta

Označava broj međunarodnog puta.

Označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezi upotrebe svetala.

Označava opšte ograničenje najveće dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezi upotrebe svetala.

Naselje


Naziv naseljenog mesta

Označava teritoriju i naziv naseljenog mesta u koje ulazi put i granicu od koje počinje to naseljeno mesto.

Završetak naseljenog mesta

Označava mesto na kome se završava naseljeno mesto kroz koje prolazi put.

Naselje

Označava mesto od koga počinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobraćaju u naselju.

Završetak naselja

Označava mesto na kome se završava naselje i od koga prestaju da važe propisi o saobraćaju u naselju.

Tabla za označavanje naziva ulica

Označava naziv ulice. Znak može imati i kućne brojeve bloka na koji se odnosi.

 

Parkiranje


Zona u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

Označava mesto u naselju odakle počinje zona u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme, bez obzira da li se za parkiranje plaća naknada ili se ne plaća.
Ovom znaku može biti dodata dopunska tabla na kojoj su ispisani dani ili sati za koje ograničenje važi.

Izlaz iz zone u kojoj je ograničeno trajanje parkiranja

Označava mesto u naselju na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opšte ograničenje trajanja parkiranja na određeno vreme.

Parkiralište

Označava mesto predviđeno za parkiranje automobila. Na ovom znaku ili na dopunskoj tabli može se odgovarajućim simbolima ili natpisima označiti: način parkiranja, smer u kome se nalazi parkiralište, udaljenost parkirališta, kategorije vozila kojima je parkiralište namenjeno, kao i eventualno vremensko ograničenje parkiranja.

Parking garaža

Označava garažu sa parking mestima.

Vremenski ograničeno parkiranje

Označava parkiralište na kome je parkiranje vozila vremenski ograničeno.

Parkiraj i vozi se

Označava parkiralište gde vozilo može da se parkira i da se putovanje nastavi nekim drugim transportnim sredstvom, koje može biti prikazano simbolom.

Objekti na putu i u blizini puta


Bolnica

Označava blizinu bolnice i upozorenje vozaču da svojim vozilom ne stvara suvišnu buku.

Stanica za prvu pomoć

Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoć.

Radionica za opravku vozila

Označava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Telefon

Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi telefonska govornica. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Benzinska stanica

Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi benzinska stanica. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima i obaveštenje o vrsti goriva koje se može naći na stanici.

Hotel ili motel

Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi hotel ili motel. Na delu znaka ispod belog polja može se upisati reč hotel ili motel, zavisno od vrste ugostiteljskog objekta koji se označava. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi objekt na koji se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Restoran

Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi restoran. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Kafana

Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi kafana. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Teren uređen za izletnike

Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi teren uređen za izletnike. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Teren za kampovanje pod šatorima

Označava blizinu terena ili teren uređen za kampovanje pod šatorima. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Teren za kampovanje u prikolicama

Označava blizinu terena ili teren uređen za boravak u kamp prikolicama. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Planinarski dom

Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi planinarski dom. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Vozilo za pomoć na putu

Označava blizinu mesta ili mesto u kome se nalazi služba za pružanje pomoći u slučaju kvara na vozilu.
Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Vatrogasna služba

Označava blizinu mesta ili mesto u kome se nalazi služba za gašenje požara. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Autobusko stajalište

Označava mesto na kome se nalazi autobusko stajalište.

Tramvajska stanica

Označava mesto na kome se nalazi tramvajska stanica.

Aerodrom

Označava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Luka – pristanište

Označava blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta ili mesto u kome se nalazi luka, pristanište, odnosno trajekt. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Luka – pristanište

Označava blizinu luke, pristaništa, odnosno trajekta ili mesto u kome se nalazi luka, pristanište, odnosno trajekt. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Informacija

Označava blizinu mesta ili mesto u kome se mogu dobiti turističke informacije. Na znaku ili dopunskoj tabli može se simbolima ili natpisima označiti smer u kome se nalazi mesto, prostor ili služba na koje se znak odnosi, kao i udaljenost u metrima.

Stanica policije

Označava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi policijska stanica.

Putni objekat

Označava naziv putnog objekta od posebnog značaja(vijadukt, tunel i sl.).

Reka

Označava naziv reke preko koje put prelazi.

Planinski prevoj

Označava planinski prevoj sa nadmorskom visinom.

Broj serpentine

Označava broj serpentine sa nadmorskom visinom.

Prohodnost puta

Označava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha otvoren ili zatvoren.
Ako je prolaz otvoren polje 1 je zelene boje i ima natpis otvoren, odnosno ako je prolaz zatvoren polje 1 je crvene boje i ima natpis zatvoren. Ako je prolaz zatvoren, na polju 2 se ispisuje naziv mesta do kog je put otvoren. Ako je prolaz otvoren, polje 3 sadrži simbol lanci za sneg ili simbol lanci ili gume za sneg u zavisnosti od stanja puta. Polja 2 i 3 imaju osnovu bele boje. Natpisi u polju 1 su bele boje, a u polju 2 i 3 crne boje. Simboli u polju 3 su crne boje.

Odmorište

Označava nailazak na višenamenski objekat na putu čiji se sadržaj označava piktogramima.

Izlazak na odmorište

Označava mesto izlaska sa puta do višenamenskog objekta. Na znaku, ukoliko je potrebno, može da se upiše udaljenost do sledećeg takvog objekta.

 

Znakovi obaveštenja koji se odnose na turističku signalizaciju

Turistička signalizacija koristi se za obaveštavanje i upućivanje korisnika do turističkih odredišta.

Za vođenje saobraćaja do turističkih odredišta koriste se znakovi saobraćajne turističke signalizacije:

 • turistički strelasti putokaz;
 • turistička putokazna tabla, i
 • turistička informaciona tabla.

Osnova znakova turističke signalizacije za turistička odredišta od izuzetnog značaja je braon boje sa natpisima bele boje i simbolima crne boje na beloj osnovi. Za ostala turistička odredišta osnova znaka je bele boje, okvir i natpisi su crne boje, a simboli sa odgovarajućim piktogramima.

Znakovi saobraćajne turističke signalizacije postavljaju se u blizini turističkog odredišta, na poslednjoj raskrsnici sa pristupnim putem koji direktno vodi do turističkog odredišta. Za odredišta izuzetnog i velikog značaja, ovi znakovi mogu da se postave i na predhodnoj važnoj raskrsnici.

Turistička saobraćajna signalizacija se ne postavlja na autoputu, osim ako to nije izuzetno značajan turistički objekat i znamenitost koja se nalazi u neposrednoj blizini autoputa, izvan naseljenog mesta ili je do nje izgrađen poseban pristupni put.


Turistička informaciona tabla

Označava odredište ili objekat turističkog značaja, sadrži naziv turističkog odredišta, simbol (grafički prikaz) i udaljenost do odredišta.

Turistički strelasti putokaz – planinarski dom


Turistički strelasti putokaz – aerodrom

 

Znakovi obaveštenja za obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi na putu – označavaju režim kretanja i način preusmeravanja saobraćaja


Predznak za obilazak

Označava smer i tok preusmerenog saobraćaja kada je zbog radova na putu, privremenih prepreka ili oštećenja kolovoza, put zatvoren. Kod dužeg preusmeravanja na znaku mora da bude dopunska tabla sa natpisom Obilaznica… km.

Obilazak

Služi za usmeravanje vozila na obilazni put.

Skretanje iz jedne kolovozne trake u drugu

Označava mesto gde se vrši skretanje saobraćajnih traka, pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti.
Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.

Skretanje iz jedne kolovozne trake u drugu – približavanje skretanju

Označava blizinu mesta gde se vrši skretanje saobraćajnih traka, pri čemu broj saobraćajnih traka ostaje isti. Položaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.

Zatvaranje saobraćajne trake – leve

Označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru, u ovom slučaju leve. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.

Zatvaranje saobraćajne trake – desne

Označava mesto gde počinje zatvaranje jedne saobraćajne trake namenjene za kretanje u istom smeru, u ovom slučaju desne. Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.

Predznak za zatvaranje saobraćajne trake – leve

Označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka, u ovom slučaju leva.
Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.

Predznak za zatvaranje saobraćajne trake – desne

Označava udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobraćajna traka, u ovom slučaju desna.
Broj i položaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobraćajnih traka na terenu.

Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima – zatvaranje desne kolovozne trake

Ovaj znak konkretno označava blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu – zatvaranje desne kolovozne trake.

Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima – zatvaranje leve kolovozne trake

Ovaj znak konkretno označava blizinu mesta gde se dvosmerni saobraćaj sa fizički razdvojenih kolovoznih traka preusmerava na deo puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu – zatvaranje leve kolovozne trake.

Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima – otvaranje desne kolovozne trake

Ovaj znak konkretno označava blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu, preusmerava na put sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama – otvaranje desne kolovozne trake.

]

Predznak za preusmeravanje saobraćaja na putu sa fizički razdvojenim kolovozima – otvaranje leve kolovozne trake

Ovaj znak konkretno označava blizinu mesta gde se saobraćaj sa dela puta na kome kolovozne trake nisu fizički razdvojene odnosno na kome su odvojene samo oznakama na kolovozu, preusmerava na put sa fizički razdvojenim kolovoznim trakama – otvaranje leve kolovozne trake.

Predznak za neposredno regulisanje saobraćaja na mestu na kome se izvode radovi

Obaveštava vozače o blizini mesta na kome je, zbog radova na putu, privremenih prepreka ili oštećenja kolovoza, uvedeno naizmenično propuštanje vozila, koja neposredno regulišu ovlašćena lica.

Ograničenje korišćenja saobraćajne trake

Označava da određena saobraćajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila čiji je simbol prikazan na znaku. Broj saobraćajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.